Các vấn đề hiện tại ở bang Washington năm 2023

Tuy nhiên, năm nay sẽ khác vì dự báo doanh thu của tiểu bang không được tốt bằng. Chúng tôi rất cần dự báo số ca bệnh để những người đã chờ đợi dịch vụ nhiều năm có thể nhận được sự trợ giúp. Chúng tôi cũng gặp khủng hoảng nhà ở cho những người mắc IDD. Các trang, biểu đồ và báo cáo bên dưới sẽ cung cấp một số thông tin chi tiết về những gì sắp diễn ra

Bìa và giới thiệu

 

Các vấn đề cho năm 2023

(Mỗi liên kết là một bản PDF một trang. )

 

 • Dự báo số lượng trường hợp thực sự của các dịch vụ DDA
 • Danh sách chờ đợi vô tận dành cho những người mắc IDD
 • Nhà ở cho người IDD. Chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng
 • Làng đa văn hóa. Giải pháp nhà ở cộng đồng MỚI.
 • Trẻ em yếu đuối về mặt y tế rơi qua vết nứt
 • Cuộc sống được hỗ trợ—Phục vụ những người mắc DD trong Cộng đồng tại nhà của họ
 • Hỗ trợ Khuyến nghị về Nhà dành cho Người lớn
 • Tăng tỷ lệ nhà cung cấp việc làm
 • Đóng trường tiểu bang Rainier
 • Không có gì về chúng tôi mà không có chúng tôi
 • Sự bất bình đẳng của nhà cung cấp phụ huynh
 • Tính chẵn lẻ của vị trí. Giám sát an toàn trên toàn bộ cài đặt
 • Hợp tác chuyển tiếp
 • Trường học Gửi trẻ em ra khỏi tiểu bang
 • Trách nhiệm chứng minh giáo dục đặc biệt
 • Ngăn ngừa việc nhập viện không phù hợp đối với trẻ em và người lớn bị DD
 • Đầu tư vào các dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng có chất lượng dành cho trẻ em và người lớn mắc chứng DD
 • Cải cách Chương trình Bảo vệ Cộng đồng

 

Biểu đồ và dữ liệu

(Mỗi liên kết chứa nhiều trang trong một bản PDF. )

 

 • Biểu đồ ngân sách
 • Đủ điều kiện
 • Tải trọng
 • Nhà ở của khách hàng
 • Không có tải dịch vụ phải trả phí
 • Trợ cấp y tế
 • Miễn trừ HCBS
 • Miễn trừ sử dụng
 • Danh sách yêu cầu – Dự báo lịch sự
 • Giáo dục
 • Hỗ trợ việc làm và ngày
 • Khu dân cư cộng đồng
 • Khu dân cư cộng đồng dành cho cộng đồng BIPOC  MỚI.
 • Con đường dẫn đến cuộc sống cộng đồng (RCL)
 • Trung tâm Phục hồi chức năng Dân cư (RHC)
 • Các giải pháp thay thế cuộc sống do tiểu bang điều hành (SOLA)
 • Nhập viện

 

Gói quyết định ngân sách

(Liên kết này chứa các trang được liệt kê bên dưới trong một bản PDF. )

 

Biểu đồ gói quyết định về quản lý người khuyết tật phát triển (DDA) ~ Chi tiết cấp cơ quan DDA ~ Ưu tiên gói quyết định cấp chính sách DDA ~ Yêu cầu cấp chính sách và bảo trì DDA ~ Gói quyết định của Văn phòng Giám đốc Công huấn (OSPI)

 

Đề xuất ngân sách cơ quan năm 2023 (Gói quyết định) & Pháp luật yêu cầu cơ quan

(Liên kết này chứa các trang được liệt kê bên dưới trong một bản PDF. )

 

Bộ Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình (DCYF) ~ Bộ Y tế (DOH) ~ Bộ Dịch vụ Y tế và Xã hội (DSHS) ~ Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe (HCA) ~ Văn phòng Thanh niên Vô gia cư (OHY)

 

Báo cáo cho cơ quan lập pháp

(Mỗi liên kết sẽ đưa bạn đến trang web mà báo cáo được truy cập từ đó. )

 

 • Báo cáo Đảm bảo Chất lượng DDA—Năm tài chính 2021 - Tháng 6 năm 2022
 • (DSHS) Thiết kế sơ bộ các Viện chăm sóc điều dưỡng cộng đồng trên toàn tiểu bang—Tháng 5 năm 2022/Phụ lục - Tháng 8 năm 2022
 • SHB 1080. Nhu cầu về Nhà ở cho Người khuyết tật về Trí tuệ và Phát triển ở Bang Washington - Tháng 12 năm 2022
 • ESSB 5819. Khối lượng khách hàng sử dụng dịch vụ không phải trả phí – Tháng 12 năm 2022 – 23/1/4/23 MỚI
 • ESSB 5092. Số lượng khách hàng không có dịch vụ phải trả phí—Tháng 12 năm 2021
 • ESSB 5092/ESSB 5268/ESSB 5693. Thời gian nghỉ ngơi và ổn định cộng đồng—Tháng 10 năm 2022
 • ESSB 5693/ESSB 5268/ESSB 5693. Các chuyên gia tại Trung tâm Habilitation Nội trú - Tháng 12 năm 2022
 • ESSB 5092. Chuyển đổi các cơ sở chăm sóc trung gian do nhà nước điều hành – Báo cáo cuối cùng – tháng 11 năm 2021
 • ESSB 5092/ESSB 5268/ESSB 5693. Báo cáo Nghiên cứu Ưu tiên Quỹ Nhà ở—Tháng 10 năm 2022
 • ESSB 5092/ESSB 5268/ESSB 5693. Nghiên cứu về việc làm và tỷ lệ ngày—Tháng 10 năm 2022
 • ESSB 5693/ESSB 5268. Các phương pháp hay nhất cho các điều kiện xảy ra đồng thời—Tháng 10 năm 2022
 • ESSB 5092/ESSB 5268/ESSB 5693. Luật giám hộ. Tác động và Khuyến nghị—Tháng 10 năm 2022
 • ESSB 5092/ESSB 5268/ESSB 5693. Tăng cường học nghề và các cơ hội đào tạo khác cho sinh viên chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trực tiếp để phục vụ cộng đồng IDD tốt hơn—Tháng 10 năm 2022
 • ESSB 5092. Thiết kế chương trình cố vấn ngang hàng cho khách hàng trong ICF do nhà nước điều hành—Tháng 11 năm 2021
 • ESSB 6168 – Đạo luật về công bằng thuế và trách nhiệm tài chính (TEFRA) và miễn trừ Katie Beckett (HCA)
 • 2SHB1061. Báo cáo về khả năng đủ điều kiện nhận dịch vụ dành cho người khuyết tật Phát triển Thanh thiếu niên của Foster—Tháng 12 năm 2021
 • Không Có Lời Xin Lỗi (2017), Không Còn Lời Xin Lỗi (2018), Không Có Lời Xin Lỗi Để Loại Trừ (2018), Hỗn Loạn Và Nguy Hiểm (2019), Đóng Cửa Họ (2021)
 • Vụ kiện. G. G. et al. v Meneses và cộng sự. (Trường Rainier) -Tháng 9 năm 2022
 • Tôi Muốn Về Nhà—Tháng 9 năm 2022
 • Không lối thoát—Tháng 6 năm 2022
 • Trường hợp hòa nhập 2022
 • Nhân viên Chăm sóc Trực tiếp tại Hoa Kỳ—Tháng 9 năm 2022
 • Chiến lược quốc gia năm 2022 để hỗ trợ người chăm sóc gia đình—Tháng 9 năm 2022
 • Báo cáo chi phí và khối lượng hồ sơ của Cơ quan quản lý người khuyết tật phát triển năm 2022 – MỚI 14/12/22
 • Báo cáo thường niên của DD Ombuds
 • Báo cáo thường niên của Văn phòng Thanh tra Giáo dục
 • Báo cáo thường niên của Hội đồng Phục hồi chức năng Bang Washington
 • Báo cáo thường niên lần thứ 43 trước Quốc hội về việc thực hiện Đạo luật giáo dục người khuyết tật năm 2021

 

Ngày vận động ảo năm 2023

(Liên kết này chứa các trang được liệt kê bên dưới trong một bản PDF. )

 

Ngày Vận động Trước phiên họp ~ Tóm tắt các vấn đề về IDD ~ Tiếp nhận cơ quan lập pháp toàn tiểu bang dành cho những người mắc IDD ~ Lịch trình Ngày vận động ~ Vòng cung Trung tâm Hành động của Bang Washington ~ Chiến dịch “Bạn biết tôi…” ~ Khiến tiếng nói của bạn được lắng nghe. ~ Cách làm chứng trong Ủy ban

 

IDD 101 – Giáo dục các nhà lập pháp của bạn

(Liên kết này chứa các trang được liệt kê bên dưới trong một bản PDF. )

 

Vận động cấp cơ sở, Giá trị cộng đồng ~ Dự báo số lượng hồ sơ thực tế cho các dịch vụ DDA ~ Việc sử dụng chương trình miễn trừ cốt lõi ~ Danh sách chờ vô tận dành cho những người mắc IDD ~ Dự báo lịch sự miễn trừ ~ Nhà ở cho những người mắc IDD—Chúng tôi đang gặp khủng hoảng. ~ Nguồn tài trợ cơ bản hai năm một lần của DDA ~ Khách hàng DDA và Phân bổ ngân sách tiểu bang ~ Dịch vụ DD—Cách chúng được tài trợ và nơi chúng được tìm thấy ~ Khả năng miễn trừ được tài trợ của DDA HCBS ~ Miễn trừ TEFRA/Katie Beckett ~ Khách hàng DDA thuộc Khối lượng hồ sơ trả phí và không trả phí (Theo quận) . (3 trang)

 

Cơ quan lập pháp và quan chức nhà nước năm 2023

(Liên kết này chứa các trang được liệt kê bên dưới trong một bản PDF. )

 

Cơ quan lập pháp Điều phối viên ADA ~ Văn phòng điều hành bang Washington ~ Thành viên quốc hội ~ Thượng viện bang Washington theo quận ~ Hạ viện bang Washington theo quận ~ Vai trò lãnh đạo được xác định năm 2023 ~ Lãnh đạo Thượng viện năm 2022 ~ Lãnh đạo Hạ viện năm 2022 ~ Chứng thực trong cuộc họp Ủy ban ảo ~ Đăng nhập ủy ban –

 

Ưu tiên pháp lý của các tổ chức cộng đồng

(Mỗi liên kết chứa các Ưu tiên của tổ chức trong một bản PDF. )

 • Đồng minh trong vận động
 • Hiệp hội Dịch vụ Nhân sinh Quận
 • Liên minh Việc làm Cộng đồng (CEA)
 • Nhà cộng đồng
 • Hiệp hội Dịch vụ Dân cư Cộng đồng (CRSA)
 • Quyền của người khuyết tật Washington (DRW)
 • Liên minh Nhà ở Thu nhập Thấp Washington
 • Khuyết tật phát triển của Quận King
 • Mở cánh cửa cho các gia đình đa văn hóa MỚI.
 • Khuyết tật phát triển của Quận Pierce
 • Tự ủng hộ vai trò lãnh đạo (SAIL)
 • Chương trình nghị sự về chính sách công năm 2023 của Vòng cung Bang Washington
 • Liên minh phụ huynh bang Washington

 

Tờ thông tin về các chương trình và dịch vụ DDA

(Các liên kết bên dưới chứa các trang được liệt kê bên dưới chúng trong một bản PDF. )

 

Bắt đầu

Hướng dẫn về Tính đủ điều kiện, Hỗ trợ & Dịch vụ ~ Hướng dẫn về Tính đủ điều kiện & Dịch vụ của DDA ~ Lộ trình đến các Dịch vụ & Hỗ trợ ~ Cách gọi cho Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội ~ Yêu cầu Ngoại lệ đối với Chính sách ~ Chăm sóc liên tục cho Trẻ em từ 0-18 tuổi ~ Lựa chọn Đầu tiên của Cộng đồng ~ Trẻ em

 

Miễn trừ

Dịch vụ miễn trừ tại nhà và cộng đồng ~ Miễn trừ hỗ trợ hành vi tại nhà chuyên sâu cho trẻ em ~ Miễn trừ dịch vụ cá nhân và gia đình ~ Miễn trừ cơ bản cộng ~ Miễn trừ cốt lõi ~ Miễn trừ bảo vệ cộng đồng ~ Hướng dẫn đồng đẳng ~ Huấn luyện chuyên môn

 

Khu dân cư cộng đồng

Hướng dẫn về Mức độ hỗ trợ của Dịch vụ Dân cư ~ Dịch vụ Hỗ trợ Sinh hoạt ~ Nhà Gia đình Người lớn ~ Nhà Gia đình Người lớn Ngày ý nghĩa ~ Nhà Tập thể ~ Nhà Đào tạo Nhóm ~ Nhà Đồng hành ~ Chăm sóc Nội trú dành cho Người lớn ~ Dịch vụ Sống Thay thế ~ Chuyên gia Hỗ trợ Chăm sóc Tại nhà Nâng cao

 

Trung tâm Phục hồi chức năng Dân cư (RHC)

Sàng lọc trước khi nhập viện và Đánh giá nội trú (PASRR) ~ Trung tâm phục hồi chức năng tại khu dân cư ~ Cơ sở chăm sóc trung cấp (ICF) ~ Trung tâm phục hồi chức năng tại khu dân cư ~ Cơ sở điều dưỡng ~ Con đường đến cuộc sống cộng đồng ~ Chương trình đào tạo người lớn tại trường Rainier ~ Sáng kiến ​​việc làm trên con đường đến cuộc sống cộng đồng ~ Điều tra toàn tiểu bang

 

Dịch vụ Việc làm và Ban ngày

Dịch vụ Hỗ trợ Việc làm ~ Chương trình Việc làm & Ban ngày ~ Hòa nhập Cộng đồng ~ Nhà cung cấp Hướng dẫn & Gắn kết Cộng đồng làm gì?

 

nghỉ ngơi

Dịch vụ chăm sóc thay thế nâng cao ~ Dịch vụ chăm sóc thay thế qua đêm theo kế hoạch ~ Nhà cung cấp hướng dẫn cộng đồng và sự tham gia làm gì?

 

Khủng hoảng

Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ em ~ Hỗ trợ hành vi tích cực cho người lớn ~ Chương trình quản lý trường hợp nâng cao (ECMP) ~ Chương trình trẻ em chuyên sâu về mặt y tế ~ Dịch vụ điều dưỡng ~ Cơ sở ổn định, đánh giá và can thiệp (SAIF) ~ Dịch vụ sắp xếp tình nguyện (VPS)

Một số vấn đề hiện tại ở bang Washington là gì?

Vấn đề .
Giáo dục. Chính phủ hiệu quả
Năng lượng & Môi trường. Chăm sóc sức khỏe & Dịch vụ con người
Cộng đồng an toàn. Vận tải

Dân số của Tiểu bang Washington vào năm 2023 là bao nhiêu?

- Tổng dân số của Washington đã tăng lên 7.951.150 vào năm 2023, theo ước tính hàng năm do Văn phòng Quản lý Tài chính chuẩn bị. Tiểu bang ước tính có thêm 86.750 cư dân trong năm nay.

Cơ quan lập pháp bang Washington hoạt động như thế nào?

Washington có 49 khu vực lập pháp, mỗi khu vực bầu ra một Thượng nghị sĩ và hai Dân biểu. Thượng nghị sĩ phục vụ nhiệm kỳ bốn năm và Hạ nghị sĩ phục vụ nhiệm kỳ hai năm. Thượng viện và Hạ viện họp phiên hàng năm để xây dựng luật mới, thay đổi luật hiện hành và ban hành ngân sách cho Tiểu bang.