Cho A 0;2;4;6 tập A có bao nhiêu tập con có 2 phần tử

 • Câu hỏi:

  Cho tập A ={0; 2; 4; 6}. Số tập con của A là ?

  • A. 16
  • B. 4
  • C. 20
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nếu tập A có n phần tử thì sẽ có 2n tập con. Vì tập A có 4 phần tử nên số tập con là

  24 = 16 tập con.

  Chọn A.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 132749

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • Đề ôn tập HK1 Số học 6 năm học 2019-2020

  20 câu hỏi | 90 phút

  Bắt đầu thi

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Tập hợp A = {x \( \in \) | 8 < x < 14} gồm những phần tử nào?
 • Cho tập hợp \(B = \left\{ {x \in N|x \le 7} \right\}\). Liệt kê các phần tử của B ?
 • Cho tập \(C = \left\{ {x \in N|21 \le x \le 23} \right\}\). Liệt kê các phần tử của C ?
 • Cho tập \(D = \left\{ {x \in N*|x \le 6} \right\}\). Liệt kê các phần tử của D ?
 • Cho tập \(E = \left\{ {x \in N|20 \le x < 40,x \vdots 3} \right\}\).
 • Cho tập \(E = \left\{ {x \in N|30 \le x \le 40,x \vdots 4} \right\}\).
 • Cho tập E = {10; 11; 12; ...; 98; 99}.
 • Cho tập E = {4; 6; 8; 10}. Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc E ?
 • Cho tập E = {1; 2; 3; 4; 5; 6} .
 • Cho tập hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}; B = {1; 5; 7; 9}, Tập hợp E bao gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B
 • Số tập con của A={0; 2; 4; 6}
 • Tập con có 2 phần của A={0; 2; 4; 6}
 • Số các tập con có 2 phần của A ={1; 2;3; 4;5; 6}
 • Cho tập hợp A ={a, b, c, d , e}. Số tập con của A có 4 phần tử
 • Cho tập hợp A ={a, b, c, d , e} số tập con của A có 3 phần tử trong đó có chứa 2 phần tử a, b l
 • Tập nào có đúng một tập con
 • Tìm 2 tập con
 • Cho tập hợp A ={1; 2;3} tìm cách viết sai
 • Cho tập A ={1; 2} và B ={1; 2;3; 4;5}.
 • Cho các tập hợp : A =(emptyset ) ; B = {1; 2}; C = {2, 3} ; D = {x 

ADSENSE

ADMICRO

Bộ đề thi nổi bật

HD: Tập con có $2$ phần tử của $A$ là. $\left\{ 0;2 \right\};\left\{ 0;4 \right\};\left\{ 0;6 \right\};\left\{ 2;4 \right\};\left\{ 2;6 \right\};\left\{ 4;6 \right\}$ $\Rightarrow $ có $6$ tập con có $2$ phần tử. Chọn đáp án B.

cho tập hợp A = { a,b,c,d,e}

A, viết tập các tập hợp con của A có một phần tử

B, viết các tập hợp con của A có hai phần tử

C, có bao nhiêu tập hợp con của A có 3 phần tử , 4 phần tử

D, tập hợp A  có bao nhiêu tập hợp con

Xem chi tiết