chupid là gì - Nghĩa của từ chupid

chupid có nghĩa là

Jamaica / Trinidadian Tiếng lóng và phương ngữ cho 'ngu ngốc'.Xem thêm dotish.

Thí dụ

Ah nói với ya, pahtnah ... de boy chupid fuh Vì vậy!

chupid có nghĩa là

Có nghĩa là ngu ngốc, được sử dụng trong Jamaica Patwas.Cũng thường được sử dụng trong tiếng lóng đô thị

Thí dụ

Ah nói với ya, pahtnah ... de boy chupid fuh Vì vậy!

chupid có nghĩa là

Có nghĩa là ngu ngốc, được sử dụng trong Jamaica Patwas.Cũng thường được sử dụng trong tiếng lóng đô thị

Thí dụ

Ah nói với ya, pahtnah ... de boy chupid fuh Vì vậy! Có nghĩa là ngu ngốc, được sử dụng trong Jamaica Patwas.Cũng thường được sử dụng trong tiếng lóng đô thị

chupid có nghĩa là

Dat likeke eediat bway quá chupid

Thí dụ

Ah nói với ya, pahtnah ... de boy chupid fuh Vì vậy!