dirty grey là gì - Nghĩa của từ dirty grey

dirty grey có nghĩa là

Nhận đầu trên đầu của một máy bay đang di chuyển với

Thí dụ

Tôi muốn màu xám bẩn