Huyện Chi Lăng có bao nhiêu xã thị trấn?

Hiện nay, Các cập bậc hành chính tại nước ta (Việt Nam) được phân thành các cấp như : Cấp tỉnh, huyện và xã . Bên cạnh còn có cấp thành phố và thị trấn. Đối với tỉnh Lạng Sơn hiện nay có Cấp huyện (1 thành phố, 10 huyện ) và Cấp xã ( 14 thị trấn, 5 phường và 181xã)

 • Hành chính cấp huyện bao gồm : thành phố, thị xã và huyện.
 • Hành chính cấp xã bao gồm : Phường, thị trấn, xã

Nội dung bài viết

Tỉnh Lạng Sơn Ở Đâu ?

 • hía bắc giáp tỉnh Cao Bằng
 • Phía đông giáp tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc
 • Phía nam giáp tỉnh Bắc Giang
 • Phía tây giáp tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên.

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu huyện thành phố

STTDanh mục ĐVHC cấp Huyện tỉnh Lạng Sơn1Thành phố Lạng Sơn2Huyện Bắc Sơn3Huyện Bình Gia4Huyện Cao Lộc5Huyện Chi Lăng6Huyện Đình Lập7Huyện Hữu Lũng8Huyện Lộc Bình9Huyện Tràng Định10Huyện Văn Lãng11Huyện Văn Quan

Thành phố Lạng Sơn có bao nhiêu phường xã

1Phường Hoàng Văn Thụ2Phường Tam Thanh3Phường Vĩnh Trại4Phường Đông Kinh5Phường Chi Lăng6Xã Hoàng Đồng7Xã Quảng Lạc8Xã Mai Pha

Huyện Tràng Định có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Thất Khê2Xã Khánh Long3Xã Đoàn Kết4Xã Quốc Khánh5Xã Vĩnh Tiến6Xã Cao Minh7Xã Chí Minh8Xã Tri Phương9Xã Tân Tiến10Xã Tân Yên11Xã Đội Cấn12Xã Tân Minh13Xã Kim Đồng14Xã Chi Lăng15Xã Trung Thành16Xã Đại Đồng17Xã Đào Viên18Xã Đề Thám19Xã Kháng Chiến20Xã Hùng Sơn21Xã Quốc Việt22Xã Hùng Việt

Huyện Bình Gia có bao nhiêu xã thị trấn

1Xã Hưng Đạo2Xã Vĩnh Yên3Xã Hoa Thám4Xã Quý Hòa5Xã Hồng Phong6Xã Yên Lỗ7Xã Thiện Hòa8Xã Quang Trung9Xã Thiện Thuật10Xã Minh Khai11Xã Thiện Long12Xã Hoàng Văn Thụ13Xã Hòa Bình14Xã Mông Ân15Xã Tân Hòa16Thị trấn Bình Gia17Xã Hồng Thái18Xã Bình La19Xã Tân Văn

Huyện Văn Lãng có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Na Sầm2Xã Trùng Khánh3Xã Bắc La4Xã Thụy Hùng5Xã Bắc Hùng6Xã Tân Tác7Xã Thanh Long8Xã Hội Hoan9Xã Bắc Việt10Xã Hoàng Việt11Xã Gia Miễn12Xã Thành Hòa13Xã Tân Thanh14Xã Tân Mỹ15Xã Hồng Thái16Xã Hoàng Văn Thụ17Xã Nhạc Kỳ

  Các Huyện Của Tỉnh Sơn La – Hành Chính Tỉnh Sơn La

Huyện Cao Lộc có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Đồng Đăng2Thị trấn Cao Lộc3Xã Bảo Lâm4Xã Thanh Lòa5Xã Cao Lâu6Xã Thạch Đạn7Xã Xuất Lễ8Xã Hồng Phong9Xã Thụy Hùng10Xã Lộc Yên11Xã Phú Xá12Xã Bình Trung13Xã Hải Yến14Xã Hòa Cư15Xã Hợp Thành16Xã Công Sơn17Xã Gia Cát18Xã Mẫu Sơn19Xã Xuân Long20Xã Tân Liên21Xã Yên Trạch22Xã Tân Thành

Huyện Văn Quan có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Văn Quan2Xã Trấn Ninh3Xã Liên Hội4Xã Hòa Bình5Xã Tú Xuyên6Xã Điềm He7Xã An Sơn8Xã Khánh Khê9Xã Lương Năng10Xã Đồng Giáp11Xã Bình Phúc12Xã Tràng Các13Xã Tân Đoàn14Xã Tri Lễ15Xã Tràng Phái16Xã Yên Phúc17Xã Hữu Lễ

Huyện Bắc Sơn có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Bắc Sơn2Xã Long Đống3Xã Vạn Thủy4Xã Đồng ý5Xã Tân Tri6Xã Bắc Quỳnh7Xã Hưng Vũ8Xã Tân Lập9Xã Vũ Sơn10Xã Chiêu Vũ11Xã Tân Hương12Xã Chiến Thắng13Xã Vũ Lăng14Xã Trấn Yên15Xã Vũ Lễ16Xã Nhất Hòa17Xã Tân Thành18Xã Nhất Tiến

Huyện Hữu Lũng có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Hữu Lũng2Xã Hữu Liên3Xã Yên Bình4Xã Quyết Thắng5Xã Hòa Bình6Xã Yên Thịnh7Xã Yên Sơn8Xã Thiện Tân9Xã Yên Vượng10Xã Minh Tiến11Xã Nhật Tiến12Xã Thanh Sơn13Xã Đồng Tân14Xã Cai Kinh15Xã Hòa Lạc16Xã Vân Nham17Xã Đồng Tiến18Xã Tân Thành19Xã Hòa Sơn20Xã Minh Sơn21Xã Hồ Sơn22Xã Sơn Hà23Xã Minh Hòa24Xã Hòa Thắng

Huyện Chi Lăng có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Đồng Mỏ2Thị trấn Chi Lăng3Xã Vân An4Xã Vân Thủy5Xã Gia Lộc6Xã Bắc Thủy7Xã Chiến Thắng8Xã Mai Sao9Xã Bằng Hữu10Xã Thượng Cường11Xã Bằng Mạc12Xã Nhân Lý13Xã Lâm Sơn14Xã Liên Sơn15Xã Vạn Linh16Xã Hòa Bình17Xã Hữu Kiên18Xã Quan Sơn19Xã Y Tịch20Xã Chi Lăng

Huyện Lộc Bình có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Na Dương2Thị trấn Lộc Bình3Xã Mẫu Sơn4Xã Yên Khoái5Xã Khánh Xuân6Xã Tú Mịch7Xã Hữu Khánh8Xã Đồng Bục9Xã Tam Gia10Xã Tú Đoạn11Xã Khuất Xá12Xã Tĩnh Bắc13Xã Thống Nhất14Xã Sàn Viên15Xã Đông Quan16Xã Minh Hiệp17Xã Hữu Lân18Xã Lợi Bác19Xã Nam Quan20Xã Xuân Dương21Xã Ái Quốc

Huyện Đình Lập có bao nhiêu xã thị trấn

1Thị trấn Đình Lập2Thị trấn NT Thái Bình3Xã Bắc Xa4Xã Bính Xá5Xã Kiên Mộc6Xã Đình Lập7Xã Thái Bình8Xã Cường Lợi9Xã Châu Sơn10Xã Lâm Ca11Xã Đồng Thắng12Xã Bắc Lãng

  Các Huyện Của Tỉnh Quảng Nam – Hành Chính Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu phường

1Phường Hoàng Văn Thụ2Phường Tam Thanh3Phường Vĩnh Trại4Phường Đông Kinh5Phường Chi Lăng

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu thị trấn

1Thị trấn Thất Khê2Thị trấn Bình Gia3Thị trấn Na Sầm4Thị trấn Đồng Đăng5Thị trấn Cao Lộc6Thị trấn Văn Quan7Thị trấn Bắc Sơn8Thị trấn Hữu Lũng9Thị trấn Đồng Mỏ10Thị trấn Chi Lăng11Thị trấn Na Dương12Thị trấn Lộc Bình13Thị trấn Đình Lập14Thị trấn NT Thái Bình

Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu xã

1Xã Hoàng Đồng2Xã Quảng Lạc3Xã Mai Pha4Xã Khánh Long5Xã Đoàn Kết6Xã Quốc Khánh7Xã Vĩnh Tiến8Xã Cao Minh9Xã Chí Minh10Xã Tri Phương11Xã Tân Tiến12Xã Tân Yên13Xã Đội Cấn14Xã Tân Minh15Xã Kim Đồng16Xã Chi Lăng17Xã Trung Thành18Xã Đại Đồng19Xã Đào Viên20Xã Đề Thám21Xã Kháng Chiến22Xã Hùng Sơn23Xã Quốc Việt24Xã Hùng Việt25Xã Hưng Đạo26Xã Vĩnh Yên27Xã Hoa Thám28Xã Quý Hòa29Xã Hồng Phong30Xã Yên Lỗ31Xã Thiện Hòa32Xã Quang Trung33Xã Thiện Thuật34Xã Minh Khai35Xã Thiện Long36Xã Hoàng Văn Thụ37Xã Hòa Bình38Xã Mông Ân39Xã Tân Hòa40Xã Hồng Thái41Xã Bình La42Xã Tân Văn43Xã Trùng Khánh44Xã Bắc La45Xã Thụy Hùng46Xã Bắc Hùng47Xã Tân Tác48Xã Thanh Long49Xã Hội Hoan50Xã Bắc Việt51Xã Hoàng Việt52Xã Gia Miễn53Xã Thành Hòa54Xã Tân Thanh55Xã Tân Mỹ56Xã Hồng Thái57Xã Hoàng Văn Thụ58Xã Nhạc Kỳ59Xã Bảo Lâm60Xã Thanh Lòa61Xã Cao Lâu62Xã Thạch Đạn63Xã Xuất Lễ64Xã Hồng Phong65Xã Thụy Hùng66Xã Lộc Yên67Xã Phú Xá68Xã Bình Trung69Xã Hải Yến70Xã Hòa Cư71Xã Hợp Thành72Xã Công Sơn73Xã Gia Cát74Xã Mẫu Sơn75Xã Xuân Long76Xã Tân Liên77Xã Yên Trạch78Xã Tân Thành79Xã Trấn Ninh80Xã Liên Hội81Xã Hòa Bình82Xã Tú Xuyên83Xã Điềm He84Xã An Sơn85Xã Khánh Khê86Xã Lương Năng87Xã Đồng Giáp88Xã Bình Phúc89Xã Tràng Các90Xã Tân Đoàn91Xã Tri Lễ92Xã Tràng Phái93Xã Yên Phúc94Xã Hữu Lễ95Xã Long Đống96Xã Vạn Thủy97Xã Đồng ý98Xã Tân Tri99Xã Bắc Quỳnh100Xã Hưng Vũ101Xã Tân Lập102Xã Vũ Sơn103Xã Chiêu Vũ104Xã Tân Hương105Xã Chiến Thắng106Xã Vũ Lăng107Xã Trấn Yên108Xã Vũ Lễ109Xã Nhất Hòa110Xã Tân Thành111Xã Nhất Tiến112Xã Hữu Liên113Xã Yên Bình114Xã Quyết Thắng115Xã Hòa Bình116Xã Yên Thịnh117Xã Yên Sơn118Xã Thiện Tân119Xã Yên Vượng120Xã Minh Tiến121Xã Nhật Tiến122Xã Thanh Sơn123Xã Đồng Tân124Xã Cai Kinh125Xã Hòa Lạc126Xã Vân Nham127Xã Đồng Tiến128Xã Tân Thành129Xã Hòa Sơn130Xã Minh Sơn131Xã Hồ Sơn132Xã Sơn Hà133Xã Minh Hòa134Xã Hòa Thắng135Xã Vân An136Xã Vân Thủy137Xã Gia Lộc138Xã Bắc Thủy139Xã Chiến Thắng140Xã Mai Sao141Xã Bằng Hữu142Xã Thượng Cường143Xã Bằng Mạc144Xã Nhân Lý145Xã Lâm Sơn146Xã Liên Sơn147Xã Vạn Linh148Xã Hòa Bình149Xã Hữu Kiên150Xã Quan Sơn151Xã Y Tịch152Xã Chi Lăng153Xã Mẫu Sơn154Xã Yên Khoái155Xã Khánh Xuân156Xã Tú Mịch157Xã Hữu Khánh158Xã Đồng Bục159Xã Tam Gia160Xã Tú Đoạn161Xã Khuất Xá162Xã Tĩnh Bắc163Xã Thống Nhất164Xã Sàn Viên165Xã Đông Quan166Xã Minh Hiệp167Xã Hữu Lân168Xã Lợi Bác169Xã Nam Quan170Xã Xuân Dương171Xã Ái Quốc172Xã Bắc Xa173Xã Bính Xá174Xã Kiên Mộc175Xã Đình Lập176Xã Thái Bình177Xã Cường Lợi178Xã Châu Sơn179Xã Lâm Ca180Xã Đồng Thắng181Xã Bắc Lãng

  Các Huyện Của Tỉnh Tiền Giang – Hành Chính Tỉnh Tiền Giang

Lạng Sơn là một tỉnh nằm ở phía đông bắc Việt Nam, giáp biên giới với Trung Quốc. Tỉnh này được chia thành một số huyện và thành phố để quản lý và phát triển. Tổng cộng, Lạng Sơn hiện có một số huyện khá đa dạng và đất đai phong phú. Dưới đây là thông tin về tổng số huyện trong tỉnh Lạng Sơn:

Các Huyện trong Tỉnh Lạng Sơn

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lạng Sơn có tổng cộng 10 huyện. Dưới đây là danh sách các huyện này:

 1. Huyện Bắc Sơn
 2. Huyện Bình Gia
 3. Huyện Cao Lộc
 4. Huyện Chi Lăng
 5. Huyện Đình Lập
 6. Huyện Hữu Lũng
 7. Huyện Lộc Bình
 8. Huyện Tràng Định
 9. Huyện Văn Lãng
 10. Huyện Văn Quan

Mỗi huyện đều có những đặc điểm và cảnh quan riêng, góp phần làm nên sự đa dạng và hấp dẫn của tỉnh Lạng Sơn.

Địa Lý và Vị Trí Đặc Biệt của Lạng Sơn

Lạng Sơn nằm ở vùng núi phía đông bắc của Việt Nam, có nhiều dãy núi và con sông đi qua. Tỉnh này nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, cảnh quan tươi đẹp và cảnh rừng núi hùng vĩ.

Một trong những đặc điểm quan trọng của Lạng Sơn chính là biên giới với Trung Quốc. Khu vực biên giới này có nhiều hoạt động giao thương thú vị và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên mối quan hệ kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn còn có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Đồi Mẫu Sơn, Tam Thanh Caves và thác Thanh Long. Đây là những điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá vẻ đẹp tự nhiên và di sản văn hóa của khu vực.

FAQ Về Số Lượng Huyện Ở Lạng Sơn

Q1: Tỉnh Lạng Sơn có bao nhiêu huyện? A1: Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lạng Sơn có tổng cộng 10 huyện.

Q2: Điểm đặc biệt nào về vị trí địa lý của Lạng Sơn? A2: Lạng Sơn nằm ở phía đông bắc Việt Nam, giáp biên giới với Trung Quốc. Điều này tạo ra môi trường giao thương và quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia.

Q3: Có những điểm đến nào nổi tiếng ở Lạng Sơn? A3: Lạng Sơn có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Đồi Mẫu Sơn, Tam Thanh Caves và thác Thanh Long, thu hút du khách khám phá vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa của khu vực.

Previous articleCác Huyện Của Tỉnh Lai Châu – Hành Chính Tỉnh Lai Châu

Next articleCác Huyện Của Tỉnh Lào Cai – Hành Chính Tỉnh Lào Cai

Hạnh

http://itpark.com.vn/

Xin Chào! Tôi Là Hạnh, Tôi Sẽ Chia Sẻ Cho Bạn Những Kiến Thức Về Máy Tính, Internet. Rất Mong Nhận Được Sự Ủng Hộ Của Các Bạn