Lịch học của trường đại học utah 2023-24

2023-2024

tháng 8 năm 2023

 • 3-Thứ Năm - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp học mùa hè S2
 • 10-Thứ Năm – Mùa hè S2 kết thúc
 • 11-Thứ Sáu - Lớp S2 Mùa hè đến hạn lúc 4 giờ. 30 giờ chiều
 • 20-Chủ Nhật – Tuần lễ chào mừng (bắt đầu năm học)
 • 23-Thứ Tư – Lớp học mùa thu và mùa thu S1 bắt đầu
 • 24-Thứ Năm - Ngày cuối cùng để thêm các lớp S1 mùa thu
 • 25-Thứ Sáu – Hội nghị khai mạc
 • 29-Thứ Ba - Ngày cuối cùng để thêm các lớp học mùa thu

tháng 9 năm 2023

 • 4-Thứ Hai - Trường đại học đóng cửa
 • Thứ Tư ngày 6 - Ngày cuối cùng rút lui khỏi Mùa thu S1 với điểm “W”
 • 18-Thứ Hai - Lịch trình mùa xuân và mùa hè do Văn phòng đăng ký
 • Ngày 20-Thứ Tư - Ngày Cuối Cùng để Rút lui khỏi Ngày Mùa Thu với Điểm “W”
 • 20-Thứ Tư - Mùa Xuân và Mùa Hè 2023 Điểm chưa hoàn thành Chuyển sang “F”

tháng 10 năm 2023

 • Thứ Tư ngày 11 - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp học mùa thu S1
 • 16-17-Thứ Hai & Thứ Ba – Kỳ nghỉ Thu. Không có lớp học
 • 18-Thứ Tư – Mùa thu S1 kết thúc
 • 20-Thứ Sáu - Điểm cuối khóa mùa thu S1 sẽ kết thúc lúc 8 giờ. 00 giờ sáng
 • Thứ Hai 23 - Lớp học mùa thu S2 bắt đầu
 • Thứ Hai 23 - Bắt đầu đăng ký cho Mùa xuân năm 2024 (Sinh viên Cựu chiến binh)
 • 24-Thứ Ba - Ngày cuối cùng để thêm các lớp S2 mùa thu
 • 24-Thứ Ba – Bắt đầu đăng ký cho Mùa xuân năm 2024 (Người cao tuổi)
 • Thứ Tư ngày 25 – Bắt đầu đăng ký cho Mùa xuân năm 2024 (Thiếu niên)
 • 26-Thứ Năm - Bắt đầu đăng ký cho Mùa xuân 2024 (Sinh viên năm thứ hai)
 • 27-Thứ Sáu - Bắt đầu đăng ký cho Mùa xuân 2024 (Sinh viên năm nhất)

tháng 11 năm 2023

 • Thứ Hai thứ 6 - Ngày cuối cùng để rút lui khỏi Fall S2 với điểm “W”
 • 21-Thứ Ba - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp học vào mùa thu
 • 22-Thứ Tư – Nghỉ lễ tạ ơn. Không có lớp học
 • 22-24-Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu – Đại học đóng cửa

tháng 12 năm 2023

 • Thứ Tư ngày 6 - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp S2 mùa thu
 • 6-Thứ Tư – Ngày mùa thu và các lớp học sau đại học kết thúc
 • 7-Thứ Năm – Ngày đọc sách
 • 8-Thứ Sáu - Kỳ thi cuối kỳ bắt đầu
 • 13-Thứ Tư – Mùa thu S2 kết thúc
 • 13-Thứ Tư – Kết thúc kỳ thi cuối kỳ
 • 15-Thứ Sáu - Ngày mùa Thu và Lớp S2 sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ. 00 giờ sáng
 • 25-1 tháng 1 – Trường đại học đóng cửa

tháng 1 năm 2024

 • 2-Thứ Ba - Trường đại học mở cửa trở lại
 • 9-Thứ Ba – Lớp học ngày xuân bắt đầu
 • 10-Thứ Tư - Lớp học mùa xuân S1 bắt đầu
 • 11-Thứ Năm - Ngày cuối cùng để thêm các lớp Spring S1
 • 15-Thứ Hai - Trường đại học đóng cửa
 • 16-Thứ Ba – Ngày cuối cùng để thêm các lớp học ngày xuân
 • 24-Thứ Tư – Ngày Cuối Cùng Rút lui khỏi Mùa Xuân S1 với điểm “W”

tháng 2 năm 2024

 • 6-Thứ Ba - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp học ngày xuân với điểm “W”
 • 6-Thứ Ba - Mùa thu năm 2023 Các lớp chưa hoàn thành Chuyển sang “F”
 • Thứ Hai - Lịch trình mùa thu năm 2024 do Văn phòng Đăng ký cung cấp
 • 23-Thứ Sáu – Ngày cuối cùng rút lui khỏi Spring S1
 • 29-Thứ Năm - Lớp học mùa xuân S1 kết thúc

tháng 3 năm 2024

 • 1-Thứ Sáu - Điểm cuối khóa S1 mùa xuân sẽ đến lúc 4 giờ. 30 giờ chiều
 • Thứ Hai thứ 4 – Lớp học mùa xuân S2 bắt đầu
 • 5-Thứ Ba – Ngày cuối cùng để thêm các lớp Spring S2
 • 18-22 -Thứ Hai đến Thứ Sáu - Nghỉ Xuân. Không có lớp học
 • Thứ Hai ngày 25 - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp Spring S2 với điểm “W”
 • 29-Thứ Sáu – Trường đại học đóng cửa

tháng 4 năm 2024

 • 1-Thứ Hai - Bắt đầu đăng ký cho Mùa hè/Mùa thu năm 2024 (Sinh viên Cựu chiến binh)
 • 2-Thứ Ba – Bắt đầu đăng ký cho Mùa hè/Mùa thu năm 2024 (Người cao tuổi/Người trẻ tuổi)
 • Thứ Tư 3 - Bắt đầu đăng ký cho Mùa hè/Mùa thu năm 2024 (Sinh viên năm thứ hai)
 • Thứ Năm 4 - Bắt đầu đăng ký cho Mùa hè / Mùa thu năm 2024 (Sinh viên năm nhất)
 • 10-Thứ Tư - Ngày cuối cùng rút lui khỏi các lớp học ngày xuân
 • 24-Thứ Tư – Ngày Cuối Cùng Rút lui khỏi Lớp Mùa Xuân S2
 • 25-Thứ Năm – Lớp học Ngày Xuân Kết thúc
 • 26-Thứ Sáu – Ngày đọc sách
 • 29-Thứ Hai - Kỳ thi cuối kỳ bắt đầu

tháng 5 năm 2024

 • 1-Thứ Tư – Mùa Xuân S2 Kết Thúc
 • 1-Thứ Tư – Kết thúc kỳ thi cuối kỳ
 • 4-Thứ Bảy – Khai mạc
 • 7-Thứ Ba - Hạn nộp tất cả các lớp Mùa xuân và Lớp S2 lúc 8 giờ. 00 giờ sáng
 • 20-Thứ Hai – Lớp học mùa hè và mùa hè S1 bắt đầu
 • 21-Thứ Ba – Ngày cuối cùng để thêm các lớp S1 Mùa hè
 • 27-Thứ Hai - Trường đại học đóng cửa

tháng 6 năm 2024

 • Thứ Hai thứ 3 - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp học mùa hè S1 với điểm “W”
 • 19-Thứ Tư – Trường đại học đóng cửa
 • 20-Thứ Năm - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp học mùa hè S1
 • 27-Thứ Năm – Lớp học hè S1 kết thúc
 • 28-Thứ Sáu - Lớp S1 Mùa hè đến hạn lúc 4 giờ. 30 giờ chiều

tháng 7 năm 2024

 • Thứ Hai 1 – Lớp học mùa hè S2 bắt đầu
 • 2-Thứ Ba -Ngày cuối cùng để thêm các lớp S2 mùa hè
 • 4-Thứ Năm – Trường đại học đóng cửa
 • Thứ Hai ngày 15 - Ngày cuối cùng để rút lui khỏi các lớp học mùa hè S2 với điểm “W”

tháng 8 năm 2024

 • 1-Thứ Năm - Ngày cuối cùng để rút khỏi các lớp học mùa hè S2
 • 8-Thứ Năm – Lớp hè và hè S2 kết thúc
 • 9-Thứ Sáu - Lớp S2 Mùa hè đến hạn lúc 4 giờ. 30 giờ chiều