Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

bsc0xb27607d439751555003506455dd9e763a53e5b1d 1 0 21:00 30/03/2023

Token Timeseries AI có mã ký hiệu là $TIMESERIES hoạt động trên nền tảng bsc. Timeseries AI/$TIMESERIES thực hiện 664 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 166,837.28 USD (531.33 ETH)

eth0xda4dd9586d27202a338843dd6b9824d267006783 1 0 21:00 30/03/2023

Token Echain Token có mã ký hiệu là ECT hoạt động trên nền tảng eth. Echain Token/ECT thực hiện 167 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 267,013.88 USD (148.68 ETH)

bsc0x3f8a14f5a3ee2f4a3ed61ccf5eea3c9535c090c8 1 0 21:00 30/03/2023

Token LoopSwap có mã ký hiệu là LSWAP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopSwap/LSWAP thực hiện 2,464 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,224,589.64 USD (3,880.01 ETH)

bsc0xce186ad6430e2fe494a22c9edbd4c68794a28b35 1 0 21:00 30/03/2023

Token LoopNetwork có mã ký hiệu là LOOP hoạt động trên nền tảng bsc. LoopNetwork/LOOP thực hiện 2,193 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 916,327.94 USD (2,903.29 ETH)

bsc0xba08da6b46e3dd153dd8b66a6e4cfd37a6359559 1 0 21:00 30/03/2023

Token Custodiy (V3) có mã ký hiệu là CTY hoạt động trên nền tảng bsc. Custodiy (V3)/CTY thực hiện 283 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,347.71 USD (388.22 ETH)

bsc0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a 1 0 21:00 30/03/2023

Token EKTA v2 có mã ký hiệu là EKTA v2 hoạt động trên nền tảng bsc. EKTA v2/EKTA v2 thực hiện 1,701 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 367,522.95 USD (1,167.62 ETH)

eth0xb17548c7b510427baac4e267bea62e800b247173 1 0 21:00 30/03/2023

Token Swarm Markets có mã ký hiệu là SMT hoạt động trên nền tảng eth. Swarm Markets/SMT thực hiện 112 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 332,400.45 USD (184.70 ETH)

bsc0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8 1 0 21:00 30/03/2023

Token Mango Man Intelligent có mã ký hiệu là MMIT hoạt động trên nền tảng bsc. Mango Man Intelligent/MMIT thực hiện 3,446 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,291,068.54 USD (7,269.41 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 21:00 30/03/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 767 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,256,194.04 USD (698.15 ETH)

eth0xa3c22370de5f9544f0c4de126b1e46ceadf0a51b 1 0 21:00 30/03/2023

Token WrappedStrax có mã ký hiệu là WSTRAX hoạt động trên nền tảng eth. WrappedStrax/WSTRAX thực hiện 20 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,054.03 USD (31.84 ETH)

avalanche0x100cc3a819dd3e8573fd2e46d1e66ee866068f30 1 0 21:00 30/03/2023

Token Dragon Crypto Aurum có mã ký hiệu là DCAU hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Aurum/DCAU thực hiện 729 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 143,878.81 USD (8,343.92 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 21:00 30/03/2023

Token Wrapped liquid staked Ether 2.0 có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 4,327 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,296,046.97 USD (720.04 ETH)

eth0xfc0d6cf33e38bce7ca7d89c0e292274031b7157a 1 0 21:00 30/03/2023

Token Netvrk có mã ký hiệu là NTVRK hoạt động trên nền tảng eth. NETVRK/NTVRK thực hiện 59 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,036.51 USD (37.41 ETH)

avalanche0x250bdca7d1845cd543bb55e7d82dca24d48e9f0f 1 0 21:00 30/03/2023

Token Dragon Crypto Argenti có mã ký hiệu là DCAR hoạt động trên nền tảng avalanche. Dragon Crypto Argenti/DCAR thực hiện 142 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 95,295.54 USD (5,526.96 ETH)

bsc0x888ed27c3ab248868c29dabe3d1b3d7cc5c89c5b 1 0 21:00 30/03/2023

Token Arbitrum Charts có mã ký hiệu là ARCS hoạt động trên nền tảng bsc. Arbitrum Charts/ARCS thực hiện 434 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,473.83 USD (255.59 ETH)

arbitrum0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd 1 0 21:00 30/03/2023

Token Hamachi Finance có mã ký hiệu là HAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Hamachi/HAMI thực hiện 440 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 437,059.86 USD (242.84 ETH)

eth0xd13cfd3133239a3c73a9e535a5c4dadee36b395c 1 0 21:00 30/03/2023

Token VAIOT Token có mã ký hiệu là VAI hoạt động trên nền tảng eth. VAIOT Token/VAI thực hiện 123 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 117,518.44 USD (65.30 ETH)

bsc0x464fdb8affc9bac185a7393fd4298137866dcfb8 1 0 21:00 30/03/2023

Token REALM có mã ký hiệu là REALM hoạt động trên nền tảng bsc. REALM/REALM thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,695.46 USD (378.59 ETH)

eth0xa735a3af76cc30791c61c10d585833829d36cbe0 1 0 21:00 30/03/2023

Token Image Generation AI có mã ký hiệu là imgnAI hoạt động trên nền tảng eth. Image Generation AI | imgnAI.com/imgnAI thực hiện 57 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 164,488.95 USD (91.49 ETH)

eth0xfb130d93e49dca13264344966a611dc79a456bc5 1 0 21:00 30/03/2023

Token DogeGF có mã ký hiệu là DOGEGF hoạt động trên nền tảng eth. DogeGF/DOGEGF thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 127,556.52 USD (70.86 ETH)

bsc0xeda3866f07566d9379a91a07f8d62e19c03183e0 1 0 21:00 30/03/2023

Token HashBit-Peg HBIT Token có mã ký hiệu là HBIT hoạt động trên nền tảng bsc. HashBit-Peg HBIT Token/HBIT thực hiện 146 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,671.83 USD (166.87 ETH)

bsc0x42414624c55a9cba80789f47c8f9828a7974e40f 1 0 21:00 30/03/2023

Token Doge KaKi có mã ký hiệu là KAKI hoạt động trên nền tảng bsc. Doge KaKi/KAKI thực hiện 1,127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 468,788.74 USD (1,490.22 ETH)

bsc0x674aa28ac436834051fff3fc7b6e59d6f9c57a1c 1 0 21:00 30/03/2023

Token Optimus Inu có mã ký hiệu là OPINU hoạt động trên nền tảng bsc. Optimus Inu/OPINU thực hiện 366 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 51,334.19 USD (162.95 ETH)

bsc0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2 1 0 21:00 30/03/2023

Token Decubate có mã ký hiệu là DCB hoạt động trên nền tảng bsc. Decubate Token/DCB thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,319.90 USD (219.18 ETH)

bsc0xc3137c696796d69f783cd0be4ab4bb96814234aa 1 0 21:00 30/03/2023

Token Pepa Inu có mã ký hiệu là PEPA hoạt động trên nền tảng bsc. Pepa Inu/PEPA thực hiện 709 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,613.93 USD (307.16 ETH)

eth0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 1 0 21:00 30/03/2023

Token 1INCH Token có mã ký hiệu là 1INCH hoạt động trên nền tảng eth. 1INCH Token/1INCH thực hiện 502 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 3,784,016.78 USD (2,105.69 ETH)

bsc0xb64e280e9d1b5dbec4accedb2257a87b400db149 1 0 21:00 30/03/2023

Token Level có mã ký hiệu là LVL hoạt động trên nền tảng bsc. Level Token/LVL thực hiện 2,269 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,818,908.44 USD (8,929.35 ETH)

eth0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 1 0 21:00 30/03/2023

Token NFTWorlds có mã ký hiệu là WRLD hoạt động trên nền tảng eth. NFT Worlds/WRLD thực hiện 108 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 119,889.56 USD (66.67 ETH)

eth0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed 1 0 21:00 30/03/2023

Token Dejitaru Tsuka có mã ký hiệu là TSUKA hoạt động trên nền tảng eth. Dejitaru Tsuka/TSUKA thực hiện 336 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 866,636.25 USD (481.54 ETH)

eth0x6bea7cfef803d1e3d5f7c0103f7ded065644e197 1 0 21:00 30/03/2023

Token Gamma Strategies có mã ký hiệu là GAMMA hoạt động trên nền tảng eth. Gamma/GAMMA thực hiện 406 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,846,251.65 USD (1,025.87 ETH)

bsc0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 1 0 21:00 30/03/2023

Token 1INCH Token có mã ký hiệu là 1INCH hoạt động trên nền tảng bsc. 1INCH Token/1INCH thực hiện 798 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 109,289.72 USD (346.97 ETH)

eth0x55c08ca52497e2f1534b59e2917bf524d4765257 1 0 21:00 30/03/2023

Token UwU Lend có mã ký hiệu là UwU hoạt động trên nền tảng eth. UwU Lend/UwU thực hiện 34 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,154.91 USD (140.81 ETH)

polygon0xa3c322ad15218fbfaed26ba7f616249f7705d945 1 0 21:00 30/03/2023

Token Metaverse có mã ký hiệu là MV hoạt động trên nền tảng polygon. Metaverse (PoS)/MV thực hiện 565 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,351.32 USD (82,848.30 ETH)

eth0x6b0956258ff7bd7645aa35369b55b61b8e6d6140 1 0 21:00 30/03/2023

Token Maximus LUCKY có mã ký hiệu là LUCKY hoạt động trên nền tảng eth. Maximus Lucky/LUCKY thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 73,597.25 USD (40.88 ETH)

fantom0xcbe0ca46399af916784cadf5bcc3aed2052d6c45 1 0 21:00 30/03/2023

Token LSHARE có mã ký hiệu là LSHARE hoạt động trên nền tảng fantom. LSHARE/LSHARE thực hiện 964 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,954.97 USD (213,678.56 ETH)

avalanche0x22d4002028f537599be9f666d1c4fa138522f9c8 1 0 21:00 30/03/2023

Token Platypus có mã ký hiệu là PTP hoạt động trên nền tảng avalanche. Platypus/PTP thực hiện 958 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 254,314.92 USD (14,583.89 ETH)

bsc0x264387ad73d19408e34b5d5e13a93174a35cea33 1 0 21:00 30/03/2023

Token Rare FND có mã ký hiệu là FND hoạt động trên nền tảng bsc. Rare Fnd/FND thực hiện 437 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,924.55 USD (295.92 ETH)

eth0x6b32022693210cd2cfc466b9ac0085de8fc34ea6 1 0 21:00 30/03/2023

Token Maximus DECI có mã ký hiệu là DECI hoạt động trên nền tảng eth. Maximus Decimus/DECI thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 388,580.29 USD (216.88 ETH)

arbitrum0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 1 0 21:00 30/03/2023

Token Arbitrum có mã ký hiệu là ARB hoạt động trên nền tảng arbitrum. Arbitrum/ARB thực hiện 63,239 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 177,120,272.72 USD (98,497.32 ETH)

eth0x9f52c8ecbee10e00d9faaac5ee9ba0ff6550f511 1 0 21:00 30/03/2023

Token SIPHER có mã ký hiệu là SIPHER hoạt động trên nền tảng eth. Sipher Token/SIPHER thực hiện 24 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 61,382.14 USD (34.17 ETH)