Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0xa27e7c891baa581194c9de93497080c1bbb5c64c 1 0 16:30 25/09/2023

Token CongCong có mã ký hiệu là CongCong hoạt động trên nền tảng eth. CongCong/CongCong thực hiện 1 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 0.00 USD (0.00 ETH)

bsc0x59378841b636421b91fb43fa4a220335f52179f7 1 0 16:10 25/09/2023

Token 3ooDAO có mã ký hiệu là 3oo hoạt động trên nền tảng bsc. 3ooDAO/3oo thực hiện 29 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,473.73 USD (26.20 ETH)

bsc0x05ad6e30a855be07afa57e08a4f30d00810a402e 1 0 16:00 25/09/2023

Token Tiny Coin có mã ký hiệu là TINC hoạt động trên nền tảng bsc. Tiny Coin/TINC thực hiện 1,405 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 414,719.88 USD (1,987.27 ETH)

optimism0xa00e3a3511aac35ca78530c85007afcd31753819 1 0 16:00 25/09/2023

Token Kyber Network Crystal v2 có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng optimism. Kyber Network Crystal v2/KNC thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 56,790.15 USD (35.87 ETH)

eth0x616ef40d55c0d2c506f4d6873bda8090b79bf8fc 1 0 16:00 25/09/2023

Token Kounotori có mã ký hiệu là KTO hoạt động trên nền tảng eth. Kounotori/KTO thực hiện 55 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,611.50 USD (31.79 ETH)

eth0x2ba592f78db6436527729929aaf6c908497cb200 1 0 16:00 25/09/2023

Token Cream có mã ký hiệu là CREAM hoạt động trên nền tảng eth. Cream/CREAM thực hiện 811 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 527,791.08 USD (332.44 ETH)

polygon0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f 1 0 16:00 25/09/2023

Token Tether USD có mã ký hiệu là USDT hoạt động trên nền tảng polygon. (PoS) Tether USD/USDT thực hiện 30,173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 9,832,192.14 USD (18,995,574.19 ETH)

optimism0x1f32b1c2345538c0c6f582fcb022739c4a194ebb 1 0 16:00 25/09/2023

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng optimism. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 1,288 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,647,848.03 USD (1,038.28 ETH)

eth0x5eca7b975e34567d9460fa613013a7a6993ad185 1 0 16:00 25/09/2023

Token Blacksmith Token có mã ký hiệu là BS hoạt động trên nền tảng eth. Blacksmith Token/BS thực hiện 23 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,273.12 USD (52.66 ETH)

eth0xbe042e9d09cb588331ff911c2b46fd833a3e5bd6 1 0 16:00 25/09/2023

Token Pepe Token có mã ký hiệu là PEPE hoạt động trên nền tảng eth. Pepe/PEPE thực hiện 213 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 122,362.45 USD (77.26 ETH)

eth0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 1 0 16:00 25/09/2023

Token Unibot có mã ký hiệu là UNIBOT hoạt động trên nền tảng eth. Unibot/UNIBOT thực hiện 310 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 734,433.83 USD (464.63 ETH)

eth0x302cae5dcf8f051d0177043c3438020b89b33218 1 0 16:00 25/09/2023

Token Boost có mã ký hiệu là Boost hoạt động trên nền tảng eth. Boost Coin/Boost thực hiện 96 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 60,237.28 USD (37.95 ETH)

eth0xc14b4d4ca66f40f352d7a50fd230ef8b2fb3b8d4 1 0 16:00 25/09/2023

Token BLOCKTOOLS có mã ký hiệu là TOOLS hoạt động trên nền tảng eth. BLOCKTOOLS/TOOLS thực hiện 83 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,932.70 USD (44.77 ETH)

eth0x38029c62dfa30d9fd3cadf4c64e9b2ab21dbda17 1 0 16:00 25/09/2023

Token Dubbz có mã ký hiệu là Dubbz hoạt động trên nền tảng eth. Dubbz/Dubbz thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,852.93 USD (100.74 ETH)

eth0x94be6962be41377d5beda8dfe1b100f3bf0eacf3 1 0 16:00 25/09/2023

Token DORK LORD có mã ký hiệu là DORKL hoạt động trên nền tảng eth. ᗪOᖇK ᒪOᖇᗪ/DORKL thực hiện 295 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 159,330.94 USD (100.63 ETH)

eth0x6468e79a80c0eab0f9a2b574c8d5bc374af59414 1 0 16:00 25/09/2023

Token E-RADIX có mã ký hiệu là eXRD hoạt động trên nền tảng eth. E-RADIX/eXRD thực hiện 227 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 253,076.10 USD (159.84 ETH)

bsc0x818835503f55283cd51a4399f595e295a9338753 1 0 16:00 25/09/2023

Token Delysium có mã ký hiệu là AGI hoạt động trên nền tảng bsc. AGI Token/AGI thực hiện 139 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,974.20 USD (252.05 ETH)

eth0x06450dee7fd2fb8e39061434babcfc05599a6fb8 1 0 16:00 25/09/2023

Token XEN Crypto có mã ký hiệu là XEN hoạt động trên nền tảng eth. XEN Crypto/XEN thực hiện 530 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 203,194.02 USD (128.08 ETH)

bsc0xf85be0902a16fb87d447021d6e4517b38a15087d 1 0 16:00 25/09/2023

Token PalmPay có mã ký hiệu là PALM hoạt động trên nền tảng bsc. PalmPay/PALM thực hiện 818 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 180,303.67 USD (859.86 ETH)

eth0x3e34eabf5858a126cb583107e643080cee20ca64 1 0 16:00 25/09/2023

Token Linq có mã ký hiệu là LINQ hoạt động trên nền tảng eth. Linq/LINQ thực hiện 151 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 80,575.71 USD (50.88 ETH)

polygon0x1c954e8fe737f99f68fa1ccda3e51ebdb291948c 1 0 16:00 25/09/2023

Token Kyber Network Crystal v2 có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng polygon. Kyber Network Crystal v2 (PoS)/KNC thực hiện 1,152 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 165,370.94 USD (320,564.05 ETH)

bsc0x86a53fcd199212fea44fa7e16eb1f28812be911d 1 0 16:00 25/09/2023

Token Inflation Hedging Coin có mã ký hiệu là IHC hoạt động trên nền tảng bsc. Inflation Hedging Coin/IHC thực hiện 421 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,300.35 USD (322.56 ETH)

eth0x0f7b3f5a8fed821c5eb60049538a548db2d479ce 1 0 16:00 25/09/2023

Token AirTor Protocol có mã ký hiệu là ATOR hoạt động trên nền tảng eth. AirTor Protocol/ATOR thực hiện 173 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 118,803.51 USD (75.21 ETH)

eth0xdefa4e8a7bcba345f687a2f1456f5edd9ce97202 1 0 16:00 25/09/2023

Token Kyber Network Crystal v2 có mã ký hiệu là KNC hoạt động trên nền tảng eth. Kyber Network Crystal v2/KNC thực hiện 77 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,947.99 USD (62.54 ETH)

eth0xa62894d5196bc44e4c3978400ad07e7b30352372 1 0 16:00 25/09/2023

Token X có mã ký hiệu là X hoạt động trên nền tảng eth. X/X thực hiện 210 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 63,589.48 USD (40.10 ETH)

bsc0xaaa9214f675316182eaa21c85f0ca99160cc3aaa 1 0 16:00 25/09/2023

Token QANX Token có mã ký hiệu là QANX hoạt động trên nền tảng bsc. QANX Token/QANX thực hiện 171 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,914.27 USD (339.10 ETH)

eth0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c 1 0 16:00 25/09/2023

Token TORN Token có mã ký hiệu là TORN hoạt động trên nền tảng eth. TornadoCash/TORN thực hiện 119 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,026.46 USD (34.66 ETH)

eth0xe86df1970055e9caee93dae9b7d5fd71595d0e18 1 0 16:00 25/09/2023

Token Bitcoin20 có mã ký hiệu là BTC20 hoạt động trên nền tảng eth. Bitcoin20/BTC20 thực hiện 264 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 83,342.89 USD (52.46 ETH)

eth0x1e0b2992079b620aa13a7c2e7c88d2e1e18e46e9 1 0 16:00 25/09/2023

Token KOMPETE Token có mã ký hiệu là KOMPETE hoạt động trên nền tảng eth. KOMPETE Token/KOMPETE thực hiện 43 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 72,587.71 USD (45.60 ETH)

eth0xc82e3db60a52cf7529253b4ec688f631aad9e7c2 1 0 16:00 25/09/2023

Token Arc có mã ký hiệu là ARC hoạt động trên nền tảng eth. ARC/ARC thực hiện 54 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 66,333.94 USD (41.80 ETH)

bsc0x11ac6af070fe1991a457c56fb85c577efe57f0e4 1 0 16:00 25/09/2023

Token DragonKing có mã ký hiệu là DragonKing hoạt động trên nền tảng bsc. DragonKing/DragonKing thực hiện 498 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 88,357.03 USD (420.69 ETH)

eth0x5a3e6a77ba2f983ec0d371ea3b475f8bc0811ad5 1 0 16:00 25/09/2023

Token 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor có mã ký hiệu là 0x0 hoạt động trên nền tảng eth. 0x0.ai: AI Smart Contract Auditor/0x0 thực hiện 127 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,143.76 USD (91.38 ETH)

eth0x3b604747ad1720c01ded0455728b62c0d2f100f0 1 0 16:00 25/09/2023

Token WAGMI GAMES có mã ký hiệu là WAGMIGAMES hoạt động trên nền tảng eth. WAGMI GAMES/WAGMIGAMES thực hiện 121 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,682.88 USD (44.66 ETH)

eth0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e 1 0 16:00 25/09/2023

Token Hifi Finance có mã ký hiệu là HIFI hoạt động trên nền tảng eth. Hifi Finance/HIFI thực hiện 50 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,238.27 USD (43.62 ETH)

eth0x38cf11283de05cf1823b7804bc75068bd6296957 1 0 16:00 25/09/2023

Token MoonBot có mã ký hiệu là MBOT hoạt động trên nền tảng eth. MOONBOT/MBOT thực hiện 95 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 67,899.66 USD (42.74 ETH)

eth0x562e12e1e792643d168c1fa01c1b7198a0f83c9f 1 0 16:00 25/09/2023

Token Bookiebot có mã ký hiệu là BB hoạt động trên nền tảng eth. Bookiebot/BB thực hiện 76 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 96,958.20 USD (61.31 ETH)

eth0x00000000051b48047be6dc0ada6de5c3de86a588 1 0 16:00 25/09/2023

Token Baby Shiba Inu có mã ký hiệu là BABYSHIB hoạt động trên nền tảng eth. Baby Shiba Inu/BABYSHIB thực hiện 150 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 78,760.08 USD (49.66 ETH)

eth0x9aab071b4129b083b01cb5a0cb513ce7eca26fa5 1 0 16:00 25/09/2023

Token HUNT có mã ký hiệu là HUNT hoạt động trên nền tảng eth. HuntToken/HUNT thực hiện 52 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 218,667.12 USD (138.38 ETH)

eth0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 1 0 16:00 25/09/2023

Token Everipedia IQ có mã ký hiệu là IQ hoạt động trên nền tảng eth. Everipedia IQ/IQ thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 282,032.99 USD (178.00 ETH)

bsc0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 1 0 16:00 25/09/2023

Token Mobox có mã ký hiệu là MBOX hoạt động trên nền tảng bsc. Mobox/MBOX thực hiện 924 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 397,056.27 USD (1,887.65 ETH)