Tra Thông Tin Token - Coin

Tìm kiếm thông tin của token mới xuất hiện trên BSC chain, HECO chain, ETH chain ...

eth0x71e368ed06814bf35d4e663eff946400a5bc8115 1 0 03:00 05/12/2022

Token Degrain có mã ký hiệu là DGRN hoạt động trên nền tảng eth. Degrain/DGRN thực hiện 228 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 94,797.33 USD (75.50 ETH)

bsc0x853a8ab1c365ea54719eb13a54d6b22f1fbe7feb 1 0 03:00 05/12/2022

Token InvestDex có mã ký hiệu là INVEST hoạt động trên nền tảng bsc. Investdex/INVEST thực hiện 751 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 290,585.37 USD (1,000.37 ETH)

eth0x49642110b712c1fd7261bc074105e9e44676c68f 1 0 03:00 05/12/2022

Token DinoLFG có mã ký hiệu là DINO hoạt động trên nền tảng eth. DinoLFG/DINO thực hiện 972 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 491,053.82 USD (390.28 ETH)

bsc0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc 1 0 03:00 05/12/2022

Token QATAR 2022 TOKEN có mã ký hiệu là Fwc hoạt động trên nền tảng bsc. QATAR 2022 TOKEN/Fwc thực hiện 7,453 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,198,380.54 USD (7,574.32 ETH)

eth0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be 1 0 03:00 05/12/2022

Token Offshift có mã ký hiệu là XFT hoạt động trên nền tảng eth. Offshift/XFT thực hiện 106 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 145,774.09 USD (115.76 ETH)

bsc0xa9b038285f43cd6fe9e16b4c80b4b9bccd3c161b 1 0 03:00 05/12/2022

Token Flourishing AI có mã ký hiệu là AI hoạt động trên nền tảng bsc. Flourishing AI Token/AI thực hiện 263 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 140,943.69 USD (484.68 ETH)

bsc0x17e65e6b9b166fb8e7c59432f0db126711246bc0 1 0 03:00 05/12/2022

Token TiFi có mã ký hiệu là TIFI hoạt động trên nền tảng bsc. TiFi Token/TIFI thực hiện 688 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 304,684.63 USD (1,046.68 ETH)

bsc0x8fff93e810a2edaafc326edee51071da9d398e83 1 0 03:00 05/12/2022

Token Bitrise Token có mã ký hiệu là BRISE hoạt động trên nền tảng bsc. Bitrise Token/BRISE thực hiện 1,107 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 183,001.94 USD (629.25 ETH)

bsc0x3b198e26e473b8fab2085b37978e36c9de5d7f68 1 0 03:00 05/12/2022

Token chrono tech có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng bsc. ChronoTech Token/TIME thực hiện 1,208 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 2,845,257.95 USD (9,803.72 ETH)

celo0x471ece3750da237f93b8e339c536989b8978a438 1 0 03:00 05/12/2022

Token Celo có mã ký hiệu là CELO hoạt động trên nền tảng celo. Celo native asset/CELO thực hiện 22,856 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 739,557.40 USD (1,112,018.67 ETH)

eth0x485d17a6f1b8780392d53d64751824253011a260 1 0 03:00 05/12/2022

Token ChronoTech có mã ký hiệu là TIME hoạt động trên nền tảng eth. ChronoTech Token/TIME thực hiện 158 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 204,738.52 USD (162.78 ETH)

eth0x4521c9ad6a3d4230803ab752ed238be11f8b342f 1 0 03:00 05/12/2022

Token Sanin Inu có mã ký hiệu là SANI hoạt động trên nền tảng eth. Sanin Inu/SANI thực hiện 148 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 150,857.24 USD (119.76 ETH)

bsc0x88479186bac914e4313389a64881f5ed0153c765 1 0 03:00 05/12/2022

Token SquidGrow có mã ký hiệu là SquidGrow hoạt động trên nền tảng bsc. SquidGrow/SquidGrow thực hiện 599 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 135,289.42 USD (466.02 ETH)

eth0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6 1 0 03:00 05/12/2022

Token Spell có mã ký hiệu là SPELL hoạt động trên nền tảng eth. Spell Token/SPELL thực hiện 184 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 239,821.98 USD (187.86 ETH)

bsc0x6598463d6cbe4b51e9977437bf1200df4c45286c 1 0 03:00 05/12/2022

Token Socaverse có mã ký hiệu là SOCA hoạt động trên nền tảng bsc. Socaverse/SOCA thực hiện 304 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 110,175.31 USD (378.22 ETH)

fantom0x468003b688943977e6130f4f68f23aad939a1040 1 0 03:00 05/12/2022

Token Spell Token có mã ký hiệu là SPELL hoạt động trên nền tảng fantom. Spell Token/SPELL thực hiện 946 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 55,948.51 USD (233,322.19 ETH)

eth0xfeb6d5238ed8f1d59dcab2db381aa948e625966d 1 0 03:00 05/12/2022

Token Doge-TV có mã ký hiệu là $DGTV hoạt động trên nền tảng eth. Doge-TV/$DGTV thực hiện 85 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 57,450.09 USD (45.72 ETH)

eth0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 1 0 03:00 05/12/2022

Token Baanx có mã ký hiệu là BXX hoạt động trên nền tảng eth. Baanx/BXX thực hiện 376 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 314,321.41 USD (250.30 ETH)

arbitrum0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212 1 0 03:00 05/12/2022

Token Dopex Rebate có mã ký hiệu là RDPX hoạt động trên nền tảng arbitrum. Dopex Rebate Token/RDPX thực hiện 902 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 797,778.96 USD (634.22 ETH)

eth0x8a854288a5976036a725879164ca3e91d30c6a1b 1 0 03:00 05/12/2022

Token Guaranteed Entrance Token có mã ký hiệu là GET hoạt động trên nền tảng eth. GET/GET thực hiện 66 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 52,526.88 USD (41.62 ETH)

eth0x97872eafd79940c7b24f7bcc1eadb1457347adc9 1 0 03:00 05/12/2022

Token Strips Finance có mã ký hiệu là STRP hoạt động trên nền tảng eth. Strips Token/STRP thực hiện 31 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 102,753.15 USD (81.28 ETH)

eth0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff 1 0 03:00 05/12/2022

Token Serum có mã ký hiệu là SRM hoạt động trên nền tảng eth. Serum/SRM thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 237,979.83 USD (190.05 ETH)

arbitrum0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3 1 0 03:00 05/12/2022

Token Umami có mã ký hiệu là UMAMI hoạt động trên nền tảng arbitrum. Umami/UMAMI thực hiện 1,398 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 144,146.99 USD (114.52 ETH)

fantom0xd8321aa83fb0a4ecd6348d4577431310a6e0814d 1 0 03:00 05/12/2022

Token Geist.Finance Protocol Token có mã ký hiệu là GEIST hoạt động trên nền tảng fantom. Geist.Finance Protocol Token/GEIST thực hiện 722 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 98,634.16 USD (408,597.51 ETH)

polygon0xcf630283e8ff2e30c29093bc8aa58cadd8613039 1 0 03:00 05/12/2022

Token Optimus OPT3 có mã ký hiệu là OPT3 hoạt động trên nền tảng polygon. Optimus V3/OPT3 thực hiện 1,584 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,566,193.33 USD (1,717,443.39 ETH)

eth0x37c997b35c619c21323f3518b9357914e8b99525 1 0 03:00 05/12/2022

Token Unipilot có mã ký hiệu là PILOT hoạt động trên nền tảng eth. Unipilot/PILOT thực hiện 93 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 70,661.96 USD (56.33 ETH)

arbitrum0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 1 0 03:00 05/12/2022

Token Wrapped stETH có mã ký hiệu là wstETH hoạt động trên nền tảng arbitrum. Wrapped liquid staked Ether 2.0/wstETH thực hiện 2,597 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 554,399.68 USD (440.54 ETH)

eth0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e 1 0 03:00 05/12/2022

Token Illuvium có mã ký hiệu là ILV hoạt động trên nền tảng eth. Illuvium/ILV thực hiện 814 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 5,229,237.69 USD (4,152.50 ETH)

eth0x3af33bef05c2dcb3c7288b77fe1c8d2aeba4d789 1 0 03:00 05/12/2022

Token Kromatika có mã ký hiệu là KROM hoạt động trên nền tảng eth. Kromatika/KROM thực hiện 75 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 92,154.16 USD (73.11 ETH)

eth0x83249c6794bca5a77eb8c0af9f1a86e055459cea 1 0 03:00 05/12/2022

Token GigaSwap có mã ký hiệu là GIGA hoạt động trên nền tảng eth. GigaSwap/GIGA thực hiện 135 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 59,354.32 USD (47.20 ETH)

bsc0x0782b6d8c4551b9760e74c0545a9bcd90bdc41e5 1 0 03:00 05/12/2022

Token Hay Destablecoin có mã ký hiệu là HAY hoạt động trên nền tảng bsc. Hay Stablecoin/HAY thực hiện 2,214 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 4,884,726.57 USD (16,848.68 ETH)

polygon0x346404079b3792a6c548b072b9c4dddfb92948d5 1 0 03:00 05/12/2022

Token GeniuX có mã ký hiệu là IUX hoạt động trên nền tảng polygon. GeniuX/IUX thực hiện 1,019 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 82,915.13 USD (90,787.03 ETH)

eth0xa117000000f279d81a1d3cc75430faa017fa5a2e 1 0 03:00 05/12/2022

Token Aragon có mã ký hiệu là ANT hoạt động trên nền tảng eth. Aragon Network Token/ANT thực hiện 561 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,322,416.10 USD (1,049.41 ETH)

bsc0x07e551e31a793e20dc18494ff6b03095a8f8ee36 1 0 03:00 05/12/2022

Token Qmall có mã ký hiệu là QMALL hoạt động trên nền tảng bsc. Qmall Token/QMALL thực hiện 432 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 152,385.58 USD (523.68 ETH)

bsc0xa260e12d2b924cb899ae80bb58123ac3fee1e2f0 1 0 03:00 05/12/2022

Token Hook Token có mã ký hiệu là HOOK hoạt động trên nền tảng bsc. Hook Token/HOOK thực hiện 427 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 310,659.26 USD (1,070.56 ETH)

eth0x173e552bf97bbd50b455514ac52991ef639ba703 1 0 03:00 05/12/2022

Token Shido có mã ký hiệu là SHIDO hoạt động trên nền tảng eth. Shido Inu/SHIDO thực hiện 79 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 100,495.68 USD (80.23 ETH)

eth0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 1 0 03:00 05/12/2022

Token FTX Token có mã ký hiệu là FTX Token hoạt động trên nền tảng eth. FTT/FTX Token thực hiện 103 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 69,968.82 USD (55.29 ETH)

polygon0xdf7837de1f2fa4631d716cf2502f8b230f1dcc32 1 0 03:00 05/12/2022

Token Telcoin có mã ký hiệu là TEL hoạt động trên nền tảng polygon. Telcoin (PoS)/TEL thực hiện 4,369 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 510,452.05 USD (559,438.99 ETH)

polygon0xd0258a3fd00f38aa8090dfee343f10a9d4d30d3f 1 0 03:00 05/12/2022

Token VOXEL Token có mã ký hiệu là VOXEL hoạt động trên nền tảng polygon. VOXEL Token/VOXEL thực hiện 1,652 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 1,098,552.60 USD (1,203,429.07 ETH)

eth0x00a8b738e453ffd858a7edf03bccfe20412f0eb0 1 0 03:00 05/12/2022

Token AllianceBlock Token có mã ký hiệu là ALBT hoạt động trên nền tảng eth. AllianceBlock Token/ALBT thực hiện 314 giao dịch 24h qua, với khối lượng giao dịch 324,164.38 USD (257.53 ETH)