word to big bird là gì - Nghĩa của từ word to big bird

word to big bird có nghĩa là

không phải nói dối.Những gì người đang nói là đúng.

Thí dụ

Word to Big Bird, Shorty đã tất cả tôi đêm qua.

word to big bird có nghĩa là

Được yêu cầu rời khỏi một địa điểm và trở về nhà.Tin tức, meaing để nói xin chào, và Big Bird, có nghĩa là Sesame Street, hoặc bất kỳ chương trình truyền hình trẻ em nào khác, thường được một người có trí thông minh thấp xem.

Thí dụ

Word to Big Bird, Shorty đã tất cả tôi đêm qua. Được yêu cầu rời khỏi một địa điểm và trở về nhà.Tin tức, meaing để nói xin chào, và Big Bird, có nghĩa là Sesame Street, hoặc bất kỳ chương trình truyền hình trẻ em nào khác, thường được một người có trí thông minh thấp xem. Anh chàng Touvtam: Trường hợp của tôi ở đâu Kosher Pudding Pops ?!Ai đã ăn hộp Kosher Ghettoos của tôi ?!Điều gì đã xảy ra với pallet của tôi Bia Kosher ?!

word to big bird có nghĩa là

well DUH SAY WORD 2 BIG BIRD dont it tell u ? or r ya 2 fucking stuid!?

Thí dụ

Word to Big Bird, Shorty đã tất cả tôi đêm qua. Được yêu cầu rời khỏi một địa điểm và trở về nhà.Tin tức, meaing để nói xin chào, và Big Bird, có nghĩa là Sesame Street, hoặc bất kỳ chương trình truyền hình trẻ em nào khác, thường được một người có trí thông minh thấp xem. Anh chàng Touvtam: Trường hợp của tôi ở đâu Kosher Pudding Pops ?!Ai đã ăn hộp Kosher Ghettoos của tôi ?!Điều gì đã xảy ra với pallet của tôi Bia Kosher ?!